Kariyer

SMM TEKSTİL

Kariyer

En büyük sermayemizin “insan” olduğuna inanıyor, hedeflerimize beraber çalıştığımız nitelikli insan gücü ile ulaşıyoruz. Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Grubun kültürüne uygun nitelikli insan kaynağını bünyemize katmak, çalışanlarımızın sürekli gelişim ve motivasyonunu sağlamak ana hedeflerimizden biri.

Farklı sektörlerde ve farklı disiplinlerde şirketlerden oluşan Grup’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnek bir yapıda oluşturulur. SMM Tekstil olarak farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Politikamız;

Doğru işe doğru insan istihdam etmektir.

Bilginin paylaşımı esastır. Her kademedeki yönetici, kadrolarındaki personeli yetiştirmekle yükümlüdürler.

Organizasyondaki tüm görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, her görevin kesin ve açık tanımı yapılır. Bu görevi yerine getirecek personelde bulunması gereken yetkinlik ve nitelikler tespit edilir.

Tüm görev kademelerindeki çalışanların, görevlerini yaparken sahip olacakları yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirlenir.

Her kademedeki yöneticiden, bölümlerindeki personel ile aralarında sevgi, saygı ve güvene dayalı bir iş ortamı yaratmaları istenir.

Grup içinde boşalan kadroların, grup içinden yetişmiş personelle doldurulması esas prensip olarak kabul edilir.

Personel; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun tüm imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırılır.

Gruptaki tüm personel çalışma saatleri içinde görevlerini bitirmekle yükümlü olup, fazla çalışmaya arızi ve zorunlu hallerde başvurmak genel prensibimizdir.

Şirket içi haberleşmeye, işlerde hızlılık ve verimliliği sağlayan fonksiyon olması sebebiyle gereken önem verilir.

Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması ile yeni yaratıcı fikirler / fırsatlar yakalanabileceğine olan inançla, tüm çalışanlardan gelen öneri, görüş ve fikirler dikkatli bir şekilde izlenir ve değerlendirilir.

Yöneticiler, sorumlu oldukları şirkete ya da bölüme akraba ve yakınlarını istihdam edemezler.

Yapılan işlerde verimliliği ve motivasyonu artırıcı bir faktör olarak, eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanılır.

SMM TEKSTİL

İş İmkanları

Grubumuz, eleman istihdamına yönelik gereksinimlerini grubumuzun web adresinde, seçkin gazete, dergi gibi basın yayım organlarında ve işe yerleştirme hizmeti sağlayan internet tabanlı portallarda çıkan ilanlar ile duyurmaktadır.

SMM Tekstil’de merkezden koordine edilen bir İnsan Kaynakları Yönetimi yapılanması mevcut olup, birçok firmamızın kendi insan kaynakları yapılanmaları mevcuttur. Şirket Merkezi İnsan Kaynakları Yönetimi şirketlerimize yol göstermek adına araştırmalar yapmakta, projeler geliştirmekte, eğitim programları düzenlemekte, raporlama işlemlerini gerçekleştirme ve personel alım sürecini yönetmektedir.

Mevcut insan kaynakları yapımız itibariyle, insan kaynakları organizasyonu olan firmalarımız kendi başvuru havuzlarını oluşturmakla birlikte; merkezi bir başvuru havuzu Şirket Merkezi İnsan kaynakları Yönetimi tarafından oluşturulmaktadır. Adaylarımız Grubumuza ulaşmak istediklerinde aşağıdaki yolu izleyebileceklerdir;

SMM TEKSTİL

Staj Olanakları

Şirketimiz bünyesinde staj yapmak isteyen, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri gerçek iş ortamında uygulayarak pekiştirmek ve iş hayatına yönelik ön bilgi ve tecrübe edinmek isteyen tüm öğrenciler başvurabilir.

Elektronik ortamda tarafımıza ulaşan başvurular değerlendirilerek uygun adaylarımız ile birebir mülakat gerçekleştirilecektir.

Başvuru Formu